Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2019 rok

2019-02-27 1112
Art. czytany: 1961 razy

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/2019
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2019.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 07 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.

§ 3.
Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 07 grudnia 2018r.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.