OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2019-01-14 0851
Art. czytany: 619 razy

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - sprzedaż działki nr 3859/3

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXXIII/209/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza: I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, jako działka nr 3859/3 o pow. 0,2259 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 109 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 26.11.2018 r. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KI1R/00031369/2. III. Działka położona w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, zlokalizowana przy ulicy Południowej. Dostęp do nieruchomości układem dróg dojazdowych o powierzchni asfaltowej. Teren pokryty dziko rosnąco roślinnością trawiastą, samosiewną. Nieruchomość niezabudowana. IV. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka położona jest na terenie oznaczonym jako „MN” tj. „Obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej” V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód rozporządzania nią. VI. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy ulicy Kościelnej 2a, sala konferencyjna, pok. 106, I piętro. VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003, Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 15.02.2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (ostateczny termin wpływu: 15.02.2019 r.). 2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 3. Udział w postępowaniu przetargowym osób fizycznych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L 119 z 4.5.2016 str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 4. Okazanie dowodu tożsamości. 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 7. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. IX. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie , Wójt Gminy Skarżysko Kościelne odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży. X. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. XI. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. XII. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, I piętro, tel. 041 271 44 66 w. 14. Wójt Gminy /-/ Jacek Bryzik