Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola ...”

2018-10-02 0923
Art. czytany: 3000 razy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I”

Skarżysko Kościelne, dnia 2018-10-02 In.III.271.16.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I” Ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami niniejszego zapytania stanowiącymi załącznik do zapytania należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 09.10.2018 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I” – nie otwierać przed dniem 09.10.2018 r. godz. 10:30”. podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak