Zapytanie ofertowe - wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne

2018-05-28 1040
Art. czytany: 2453 razy

Wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012


Skarżysko Kościelne, dnia 28.05.2018 r.

In.VI.6822.1.2018


Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Skarżysko Kościelne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
zaprasza do składania ofert na wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego – drogi ul. Polna położonej w obrębie Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne.

I. ZAMAWIAJĄCY
1) Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.
NIP: 663-133-84-09
Telefon: (41) 2714-466 Fax: 2714-481
e-mail: [email protected] http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I 1).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1). Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – drogi, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, jako działki nr: 1976/117 o powierzchni 0,0913 ha oraz 1976/22 o powierzchni 0,3123 ha.
Celem zlecanego opracowania jest wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

III. WYMOGI FORMALNE
1). Zamówienie poniżej 30 000 euro w formie zapytania ofertowego.
2). Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3). Termin składania ofert w postępowaniu: 07.06.2018 r., do godz. 10:00.
4). Forma składania ofert: pisemna- drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne (pok. 102 - sekretariat).
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia - w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzoną pieczątką wykonawcy z adnotacją: Oferta dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działek – drogi położonych w obrębie Skarżysko Kościelne ul. Polna - nie otwierać przed 07.06.2018r., godz. 10:30
5). Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.06.2018 r. godzina 10:30, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 106.

Załącznik do zaproszenia:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- projekt umowy (załącznik nr 2).
Podpis na oryginale - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne /-/ Zdzisław Woźniak