UCHWAŁA NR XXXVI/235/2018

2018-03-21 0823
Art. czytany: 4108 razy

w sprawie: zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.

w sprawie: zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.

Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r, poz. 1875 ze zm.);

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Skarżysko Kościelne stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/4/02 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia 2002r ze zmianami (ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 31 poz.425 z 2003r ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 7 Statutu dodaje się § 7a Statutu w brzmieniu:

'1.Ustanawia się tytuły 'Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne” oraz „Honorowy Obywatel dla Gminy Skarżysko Kościelne„

2.Tryb przyznawania wyróżnień określonych w ust.1 określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

3. Do § 47 ust. 3 Statutu dopisuje się zdanie o brzmieniu:

„Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 10 minut.”

3. W § 70 ust.5 Statutu przyjmuje brzmienie:

„Na wniosek co najmniej ¼ Radnych Rada może zdecydować o głosowaniu imiennym, także w innych niż wskazane w ustawie o samorządzie gminnym przypadkach ”.

4. W § 70 ust. 6 Statutu przyjmuje brzmienie: „Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący ”
5. W § 70 ust. 5 Statutu skreśla się ustęp 7.

6. W § 141 pkt 2 Statutu przyjmuje brzmienie: „Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje Wójt na podstawie uchwały Rady o ich powołaniu. Nawiązanie stosunku pracy następuje w formie pisemnego dokumentu”.

7. Załącznik nr 5 do w/w Statutu Gminy przyjmuje brzmienie załącznika nr 1do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie


Uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 07 marca 2018r w sprawie zmian w statucie Gminy Skarżysko Kościelne ma na celu dostosowanie treści statutu Gminy Skarżysko Kościelne do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, doprecyzowanie i uszczegółowienie wybranych zapisów Statutu Gminy oraz usuniecie ewentualnych wadliwości interpretacyjnych.