Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018 rok

2018-03-09 0843
Art. czytany: 2219 razy

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018 w zakresie sportu i rekreacji oraz w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z. 2016r. po/. 1817 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2018 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

§ 3. Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych' stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 listopada 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.