Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych

2018-03-05 0832
Art. czytany: 3031 razy

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne, dnia 2018-03-05 In.III.271.6.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne”. Ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego opisanymi w siwz należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej oraz z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Gminę Skarżysko Kościelne” nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r. godz. 10:30”. Oferta składana jest na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie składania ofert, który upływa w dniu 16.03.2018 r. do godz. 10:00. Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak