Program opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020

2017-04-21 1228
Art. czytany: 3233 razy

Uchwała Rady Gminy w sprawie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne

UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”. Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.); RADA GMINY uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchyla się Uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. U z a s a d n i e n i e Gmina Skarżysko Kościelne zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15), zaś ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.) reguluje zasady sporządzania programów ochrony zabytków i Gminnych Ewidencji Zabytków. W ramach tworzonego „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020” sporządzone zostały i pozytywnie zaopiniowane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaktualizowane karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty ewidencjonowane stanowisk archeologicznych. Działanie to wypełnia przesłanki zapisów art. 87 ust 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności uwzględnia uwarunkowania ochrony zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego. Sporządzone dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismami z dnia 20-12-2016r znak: RDA.5135.49.1.2016 oraz z dnia 10-02-2017r. znak: IN-UR.5120.2.10.2016-2017. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Konserwator Zabytków podaje, iż „…przedkładany projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera wszystkie wymagane w/w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami założenia tj.: 1. Wyeksponowane zostały wszystkie zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy 2. Włączono zagadnienia ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych gminy 3. Określono zadania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności zabytków do potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych ”. Konserwator zabytków wskazuje również o obowiązku przyjęcia programu przez gminę w formie uchwały i ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 87 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.