Zapytanie ofertowe - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017

2015-12-21 1138
Art. czytany: 1850 razy

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017

Skarżysko Kościelne, dnia 2015-12-21, In.III.271.17.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017”. Do niniejszego zapytania załącza się formularz ofertowy do wypełnienia przez Wykonawcę oraz projekt umowy do akceptacji warunków realizacji niniejszego zamówienia oraz Zasady współpracy z PGE w zakresie zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Ofertę w nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 29-12-2015r. r. (wtorek) do godz. 10:00. Otwarcie komisyjne ofert godz. 10:30 sala 106. Koperta powinna być opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz napisem: Oferta na „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2016-2017” Nie otwierać przed 29-12-2015r. do godz. 10:30 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ugskarzysko.bip.doc.pl Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak