(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 33/2023
A» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
A» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
A» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Uchwała Nr L/354/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLV
 • Projkt nr 4

  z dnia 14 lipca 2014r


  - projekt Nr 4-
  UCHWAŁA NR XLV/…../2014
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 14 lipca 2014r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 9 pkt 4 uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXIX/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami .

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  1. Zaciąga się w 2014 roku z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do wysokości 428 595,00 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych )
  na zadania:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka””, do wysokości 219 437 złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych),
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)” do wysokości 209 158 złotych (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

  2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.

  § 2.

  1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi przez Agencję Płatniczą tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po uzyskaniu zwrotów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka „ w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00179-6921-UM1300182/13 zawartej dnia 27 lutego 2014r. i jej późniejszymi zmianami.

  2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

  § 3.

  Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przygotowała:
  Danuta Barwicka


  U Z A S A D N I E N I E

  Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, na zadania inwestycyjne:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka”,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
  Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.  Data wprowadzenia: 2014-07-07 1202
  Data upublicznienia: 2014-07-07
  Art. czytany: 3088 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne