(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XL
 • Projekt nr 5

  z dnia 05 lutego 2014r

  w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232, z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXIV/150/12 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie

  Przyjęta przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010r. uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032' nałożyła szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym również na organy gmin. Wskazany w tym programie wojewoda, na poziomie województwa odpowiada za nadzór nad realizacją zadań gmin a dotyczących m.in. opracowania gminnych programów usuwania azbestu.
  Dla realizacji tych zadań został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.
  Realizacja programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego unieszkodliwienia, m. in. usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. ”. Przyjęcie Programu pozwoli również na podjęcie starań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.
  W stosunku do poprzednio obowiązującego „Programu ……” zmianie ulega jedynie regulacja dot. dofinansowania przysługującego od Gminy.
  Projekt zmian do „Programu ...” został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: SEV.9022.5.89.2013 z dnia 18.12.2013r, i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.92.2013.EL z dnia 28.11.2013r.,
  Ze względu na charakter i skalę zmian w „Programie usuwania azbestu…” nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia ludzi. Realizacja planowanych zmian przyniesie pozytywne skutki dla środowiska oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.
  Przed zakładaną zmianą właściciele nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest mogli uzyskać jedynie 80% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych tylko z budynków mieszkalnych.
  W proponowanych zmianach do „Programu usuwania wyrobów …..” właściciele nieruchomości uzyskają od Urzędu Gminy dofinansowanie w wysokości 100% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, bez względu na lokalizację.
  Można również przypuszczać, że znacznie wzrośnie zainteresowanie demontażem wyrobów zawierających azbest, co przyniesie pozytywne skutki dla środowiska.
  Jednocześnie w celu przejrzystości procedur postanowiono uchylić całość poprzedniej uchwały wprowadzając w jej miejsce nową w zmienionej treści.
  Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.


  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1348
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 2629 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 364032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne