(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
A» Zarządzenie Nr 80/2023
A» Zarządzenie Nr 79/2023
A» Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Świerczek

  Skarżysko Kościelne, dnia 01.02.2023r.

  In.VI.6220.7.2022/2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn.zm.), w związku z art.74 ust.3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

  że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na terenie nieruchomości znajdujących się w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne” przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435 Obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne.

  W toku niniejszego postępowania, uzyskano opinie:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku -Kamiennej, znak NZ.9022.4.16.2022.MK z dnia 16.12.2022r. stwierdzająca, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  - Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.405.1.2022.KC z dnia 27.12.2022r. wyrażającą opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WOO-II.4220.438.2022.NS.2 z dnia 25.01.2023r. wyrażającą opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  Informuje się strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530 i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Zgodnie z art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (15.02.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  W myśl art. 74. ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  - działki, na których w wyniku realizacji , eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Z up. Wójta
  Sekretarz Gminy
  (-) Marzanna Boczek

  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 01.02.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-02-01 1003
  Data upublicznienia: 2023-02-01
  Art. czytany: 195 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne