(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Aktywny e-Samorząd
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Zamówienia publiczne
A Imienne wykazy głosowań
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 53/2022
A» Zarządzenie Nr 52/2022
A» Zarządzenie Nr 51/2022
A» Zarządzenie Nr 50/2022
A» 04.05.2022 r.
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Michałów

  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Michałów

   

   OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

   na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność

   Gminy Skarżysko Kościelne

   Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie Uchwały NR XXXI/215/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej miejscowości Michałów oraz art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej
  położonej w miejscowości Michałów, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Obrębu 0003 Michałów, jako działka nr 105/3 o pow. 0,3711 ha.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.900,00zł  (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
  + 23 % VAT

    Wadium wynosi:  2.000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

   Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

   Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

    I.        Dla nieruchomości będącej  przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr KI1R/00020163/8.

   Działy III i IV księgi wieczystej Nr KI1R/00020163/8 wolne są od wpisów.

   II.     Działka położona w miejscowości Michałów, obrębie 0003 Michałów, charakteryzuje się niesymetrycznym kształtem w części północnej na głębokości od drogi ok 63 metrów o szerokości 10 metrów, w dalszej części o szerokości 22 metrów. Nieruchomość niezabudowana. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą asfaltową. Działka nie jest ogrodzona. Posiada spadek terenu od drogi w kierunku południowym. Dodatkowo na głębokości 1/3 od drogi występuje kilkumetrowa skarpa. Teren podmokły, porośnięty drzewami i krzakami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Bezpośrednie sąsiedztwo z przepompownią ścieków.

   III.  W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Skarżysko Kościelne działka  położona jest na terenie oznaczonym jako ,,MN”  tj. ,,Obszary zabudowy mieszkaniowo -zagrodowej”. W przypadku braku  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

   IV.  Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma      przeszkód rozporządzania nią.

   V.    Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2021 r. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22 października 2021 r.

   VI.        Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy ulicy Kościelnej 2a, pok. 122, I piętro.

  Sprzedaż ww. nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny lub osoby fizyczne i prawne nie będące rolnikami.

  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie graniczącej z tą gminą. Oznacza to, że strony transakcji zawierają najpierw u notariusza warunkową umowę sprzedaży, a dopiero gdy dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie złoży w ciągu miesiąca, notarialnego oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości ( czyli zrezygnuje z prawa pierwokupu), będzie można zawrzeć umowę przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.

  Jeżeli nabyta działka o powierzchni mniejszej niż 1 ha jest jedyną nieruchomością rolną nabywcy, nie ma on obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Gdyby jednak już wcześniej posiadał ziemię rolną i dokupił w sąsiedztwie kolejna taka działkę, a ich łączna powierzchnia wyniosła 1 ha lub więcej, to zgodnie z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca byłby zobowiązany do prowadzenia utworzonego w ten sposób gospodarstwa rolnego  co najmniej 5 lat.

  Ponadto nabywca nieruchomości nie będzie mógł jej zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom w terminie 5 lat od dnia jej nabycia, chyba, że wyrazi na to zgodę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (art. 2b ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

   VII.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1.      Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego  ogłoszenia na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003,  Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 7 stycznia 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy w Skarżysku  Kościelnym (ostateczny termin wpływu: 7 stycznia 2022 r.).

  Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium tym samym jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazać numer nieruchomości, której wpłata dotyczy.

  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, w dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium muszą figurować oboje małżonkowie.

   2.      Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

   3.      Udział w postępowaniu przetargowym osób fizycznych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L 119 z  4.5.2016 str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 65), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

   4.      Okazanie dowodu tożsamości.

   5.      W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

   6.      W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

   7.      W odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem (oryginał) drugiego małżonka zawierającym zgodę na  uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu (wzór -załącznik do ogłoszenia).

   8.      W odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, do udziału w przetargu uczestnik zobowiązany będzie do przedłożenia umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej sporządzonej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

   9.      W odniesieniu do cudzoziemców – promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.)

   VIII.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

   IX. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy sprzedaży.

   X.   Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji a także osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości oraz stanowi on  podstawę zawarcia aktu notarialnego.

   XI. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed jej wyznaczonym terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży wpłacić kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Za termin zapłaty uznaje się wpływa wymaganej należności na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

   XII. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

   XIII. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia właściwego ministra ds. wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

     Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

   XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości

   XV. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

   XVI. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2 a na okres 30  dni, a także opublikowaniu na stronie internetowej www.skarzysko.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym www.ugskarzysko.bip.doc.pl .

   Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat skarżyski, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

   XVII. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu                       i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2A, pok. Nr. 117 I piętro, tel. 41 271 44 66 w.14.

     Data wprowadzenia: 2021-12-06 1509
  Data upublicznienia: 2021-12-06
  Art. czytany: 217 razy

  » Oświadczenia - rozmiar: 6999 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Załącznik graficzny - rozmiar: 99135 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zarządzenie Wójta - rozmiar: 416318 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Zuba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne