(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
A» Zarządzenie Nr 70/2022
A» Zarządzenie Nr 69/2022
A» Zarządzenie Nr 68/2022
A» Zarządzenie Nr 67/2022
 • Ochrona zabytków
 • Program opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020

  Uchwała Rady Gminy w sprawie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne

  UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”. Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.); RADA GMINY uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchyla się Uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. U z a s a d n i e n i e Gmina Skarżysko Kościelne zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15), zaś ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.) reguluje zasady sporządzania programów ochrony zabytków i Gminnych Ewidencji Zabytków. W ramach tworzonego „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020” sporządzone zostały i pozytywnie zaopiniowane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaktualizowane karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty ewidencjonowane stanowisk archeologicznych. Działanie to wypełnia przesłanki zapisów art. 87 ust 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności uwzględnia uwarunkowania ochrony zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego. Sporządzone dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismami z dnia 20-12-2016r znak: RDA.5135.49.1.2016 oraz z dnia 10-02-2017r. znak: IN-UR.5120.2.10.2016-2017. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Konserwator Zabytków podaje, iż „…przedkładany projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera wszystkie wymagane w/w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami założenia tj.: 1. Wyeksponowane zostały wszystkie zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy 2. Włączono zagadnienia ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych gminy 3. Określono zadania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności zabytków do potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych ”. Konserwator zabytków wskazuje również o obowiązku przyjęcia programu przez gminę w formie uchwały i ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 87 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Data wprowadzenia: 2017-04-21 1228
  Data upublicznienia: 2017-04-21
  Art. czytany: 3234 razy

  » Karty adresowe gminnej ewidencji zabytków - rozmiar: 7341507 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych - rozmiar: 5643296 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Program opieki nad zabytkami - załacznik nr 1 do uchwały - rozmiar: 5254103 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Program opieki nad zabytkami - rozmiar: 502799 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne