A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - decyzja wodociąg Kierz Niedźwiedzi

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Skarżysko Kościelne 2015.09.04. In.I.6730.19.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn.zm.) w związku z art.10 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 04.09.2015r. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek gmina Skarżysko Kościelne”. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 455, 1258 (droga gminna), - Obręb Kierz Niedźwiedzi i 280 (droga powiatowa) – Obręb Świerczek. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Na podstawie art.108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec awarii systemu dostarczania wody (z ujęcia w m. Zbijów), dla miejscowości Kierz Niedźwiedzi, zaistniała konieczność włączenia istniejącej sieci wodociągowej w Kierzu Niedźwiedzim do systemu wodociągowego zasilanego z ujęcia wody w Skarżysku Kościelnym. Dokonana analiza jednoznacznie wskazuje, że taka koncepcja jest jedynym, skutecznym sposobem rozwiązania zaistniałego problemu. Dowożenie wody w cysternach nie zapewnia minimum potrzeb gospodarstw rolnych a w panujących warunkach pogodowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W tym stanie rzeczy istotnym i koniecznym jest jak najwcześniejsze przystąpienie do robót a tym samym - niezwłoczne uzyskanie ostatecznej decyzji o u. l. i. c.p. i stąd - zastosowanie trybu art. 108 §1 Kpa. W myśl art.108 §1 Kpa. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowi lub życia ludzkiego bądź inny interes społeczny. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy: 04.09.2015r.

  Data wprowadzenia: 2015-09-04 1008
  Data upublicznienia: 2015-09-04
  Art. czytany: 1265 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne