A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • OGŁOSZENIE

  INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW

  O G Ł O S Z E N I E

  Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję
  od 2016r – do 2019r

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej.
  Prezes Sądu Okręgowego w Skarżysku - Kamiennej zwrócił się do Rady Gminy Skarżysko Kościelne z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  trzech ławników do Sądu Rejonowego
  w Skarżysku- Kamiennej na kadencję od 2016r – do 2019r.

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2/ jest nieskazitelnego charakteru,
  3/ ukończył 30 lat,
  4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5/ nie przekroczył 70 lat,
  6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Do orzekania w sprawach z zakresu pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6) duchowni;
  7) Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8) funkcjonariusze Służby Więzienne;
  9) radni gminy, powiatu i województwa;
  Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


  Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy;
  -prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015r. do godz. 1530.

  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
  Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

  Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1/ informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
  w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  5/ dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

  Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015r.

  Karty zgłoszeń na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pok.102 w godzinach od 7,30 do 15,30.

  Wzór Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ugs.skarzysko.bip.doc.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
  Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik obsługi Rady Gminy
  – tel. 41 2714 480 w 22.

  Przewodnicząca Rady Gminy
  mgr Marzena Piętak


  Data wprowadzenia: 2015-06-01 1355
  Data upublicznienia: 2015-06-01
  Art. czytany: 1368 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne