A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 12/2020
» miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
» zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Ogłoszenia
 • OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XLIII/275/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza:
  I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku Kościelnym, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0012 Skarżysko Kościelne, Arkusz mapy Nr 13, jako działka nr 1754/2 o pow. 0,0603 ha.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

  Wadium wynosi: 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

  Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

  II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KI1R/00014830/0.
  III. Działka o kształcie prostokątnym, położona bezpośrednio przy ulicy Polnej. Teren działki równy, lekko obniżający się w kierunku południowym, pokryty łąką uprawną. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne R klasy IV b.
  IV. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka ta położona jest na „terenach istniejącej i postulowanej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej”.
  V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód rozporządzania nią.
  VI. Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy ulicy Kościelnej 2a, sala narad, pok. 106, I piętro.
  VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003, Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 04.11.2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (ostateczny termin wpływu: 04.11 2014 r.).
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  3. Złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  4. Okazanie dowodu tożsamości.
  5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  VIII. Wadium może być wniesione w pieniądzu.
  IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne
  X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  XI. Wpłacone wadium podlega:
  1. Zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu;
  2. Przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu;
  3. Zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
  XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
  XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
  XV. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, I piętro, tel. 041 271 44 66 w. 14.


  Data wprowadzenia: 2014-09-25 1508
  Data upublicznienia: 2014-09-25
  Art. czytany: 1980 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Jurczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne