A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXIII
 • Projekt nr 3

  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:
  § 1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
  uchwały.
  § 2
  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej
  uchwały.
  § 3
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013
  r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek
  pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej
  uchwały.
  § 5
  Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  2
  UZASADNIENIE
  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Wzrost dochodów dotyczy:
  W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność , zwiększa się o kwotę
  25 000 zł , dochody z PUP z tytułu zawartych umów.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2:
  Zwiększa się wydatki
  W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność , zwiększa się o kwotę
  25 000 zł , na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne.
  Zmienia się wydatki między rozdziałami i paragrafami wydatków w rozdziałach 70005, 75412, 80101, 85212,
  90002 i 92195.
  W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , w rozdziale 70005 -Gospodarka gruntami i
  nieruchomościami, zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach.
  W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75412- Ochotnicze
  straże pożarne, zwiększenie wydatków na dotację celową- utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Lipowe
  Pole o kwotę 4 800 zł.
  W dziale 801 –Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, przesunięcia wydatków w
  poszczególnych paragrafach.
  W dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  przesunięcia wydatków w paragrafach odsetkowych.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka odpadami,
  zmniejszenia wydatków w paragrafach i zwiększenie wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o
  kwotę 15 000 zł, na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w rozdziale 92195 – Pozostała działalność,
  zmiany między paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Skarżysko Kościelne I.
  W załączniku Nr 9 – Dotacje celowe w 2013 roku – zwiększenie dotacji dla OSP Lipowe Pole Plebańskie.
  W załączniku Nr 10 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana
  między paragrafami wydatków w zadaniu 7.3 funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.


  Data wprowadzenia: 2013-08-22 1404
  Data upublicznienia: 2013-08-22
  Art. czytany: 1298 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 20852 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 25982 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 28636 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 31949 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne