A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXIII
 • Projekt nr 5

  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, ze zmianami) oraz art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy
  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. z 2012 r., poz.1356 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje :


  § 1.1. Ustala się dla terenu gminy Skarżysko Kościelne liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w ilości 25.

  2. Ustala się dla terenu gminy Skarżysko Kościelne liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w ilości 5.

  § 2.1. Usytuowanie na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m. od szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, placówek służby zdrowia, budynku urzędu gminy, 40 m. od obiektów kultu religijnego”.

  2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą znajdować się na terenie:

  1) przystanków autobusowych MKS i PKS,
  2) stadionów,
  3) parków i miejsc rekreacji i wypoczynku.

  3. Dopuszcza się odstępstwo od zasad określonych w ust. 1 w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez rozrywkowych, uroczystości, jubileuszy, festynów rodzinnych lub zabaw okolicznościowych, z wyłączeniem:

  1) obiektów kultu religijnego,
  2) szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych w czasie zajęć z dziećmi
  i młodzieżą.

  4. Dopuszcza się odstępstwo od zakazu określonego w ust. 2 pkt. 2 i 3 w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez rozrywkowych, uroczystości, jubileuszy, festynów rodzinnych lub zabaw okolicznościowych.

  5. Odległość o której mowa w ust. 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od wejścia na teren posesji obiektów wymienionych w ust. 1, do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

  § 3. Sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa może odbywać się w miejscach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale dla sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ).

  § 4. Dotychczas wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach, których usytuowanie nie odpowiada zasadom ustalonym w niniejszej uchwale, zachowują moc do dnia upływu terminu ważności tych zezwoleń.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6. Traci moc Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  § 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Uzasadnienie


  W związku z powstaniem na terenie Gminy Skarżysko Kościelne licznych miejsc rekreacji
  i wypoczynku ( np. Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe „Nad Żarnówką” w miejscowości Majków, scena koncertowa na placu przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ), oraz coraz większej liczby imprez i festynów rodzinnych organizowanych przez społeczności lokalne naszej gminy, istniała konieczność dostosowania przepisów dotyczących usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do istniejących potrzeb mieszkańców, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Data wprowadzenia: 2013-08-22 1359
  Data upublicznienia: 2013-08-22
  Art. czytany: 1265 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne