A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Ogłoszenia
 • Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni ul. Polna, ul. Sosn

  Skarżysko Kościelne 2012.11.09. In.I.6220.6.2012 D E C Y Z J A O umorzeniu postępowania Na podstawie art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. art. 64 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) O r z e k a m umarzam w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”, prowadzone na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne. U z a s a d n i e n i e Na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne z dnia 14.06.2012r. tutejszy Organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”. Do wniosku inwestor załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej i wypisy z ewidencji gruntów, obejmujące teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia oraz pełnomocnictwo. Dla przedmiotowego terenu Gmina nie posiada aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy wszczął postępowanie administracyjne jw. w trybie art. 73 ust.1, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych dot. wniosku, określonych w art.74 ust.1 - ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ zawiadomił o powyższym strony przedmiotowego postępowania w drodze obwieszczenia Zn: In.I.6220.6.2012 z dnia 10.08.2012r. zgodnie z dyspozycją art. 74 ust.3 powołanej ustawy z dnia 3.10.2008r. Zgodnie z art. 63 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub o braku potrzeby takiej oceny, po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i organu ochrony środowiska. W dniu 10.08.2012r, tutejszy Organ-stosownie do zapisu art. 64 ust.1 wskazanej ustawy z dnia 3 października 2008r. - wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w wydanej opinii sanitarnej Zn: SEV-4470/18/12 z dnia 21.08.2012r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jw. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach – postanowieniem Zn: WOO-I.4240.238.2012.AM.3 z dnia 08.10.2012r. umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2810/1, 2804/1, 2802/1, 2799/1, 2797/1, 2794/1, 2792/1, 2790/1, 2788/1, 2785/1, 2783/1, 2777/1, 2774/1, 2772/1, 2768/1, 2766/1, 2764/1, 2762/1, 2759/1, 2756/1, 2753/1, 2751/1, 2749/1, 2747/1, 2745/1, 2743/1, 2737/1, 2731/1, 2729/1, 2722/1, 2714/7, 2714/6, 1976/57, 2714/3, 1976/64, 1976/63, 1976/48, 1976/92, 1976/91, 1976/46, 1976/45, 1976/44, 1976/77, 2772/2, 1976/101i 2788/2 oraz - w miejscowości Grzybowa Góra, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 700, 699, 967 i 508. Zakres planowanego przedsięwzięcia przewiduje realizację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym, o długości ok. 542 m.i w ul. Sosnowej w miejscowości Grzybowa Góra, o długości ok.240 m. a także jednej przepompowni ścieków. Projektowane odcinki sieci o łącznej długości ok. 782 m stanowią rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok.11000m, realizowanej w miejscowości Skarżysko Kościelne II –Grzybowa Góra, dla której Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję z dnia 28.02.2007r. Zn: ŚR.V.6613/3-141/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z §.3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”. Przedsięwzięciami takimi są również, w myśl §.3 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia jw.-„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust.1, o ile progi te zostały określone”. Ponadto, zgodnie z §.3 ust.2 pkt 3 powołanego Rozporządzenia z dnia 9.11.2010r. przedsięwzięciami znacząco oddziaływującymi na środowisko są także - „nieosiągające progów określonych w ust.1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust.1.” Biorąc pod uwagę - także w kontekście realizowanego zadania inwestycyjnego - planowany do wykonania zakres inwestycji, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej ok. 782 m tj. – poniżej 1 km. należy stwierdzić, że nie spełnia on warunków określonych w §.3 ust.1 pkt.79 oraz wynikających z zapisów §.3 ust.2 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. Nie kwalifikuje się zatem do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu jw. W myśl zapisu art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Poczyniona analiza przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do obowiązujących uregulowań prawnych wskazuje, iż nie jest ono zaliczane do znacząco oddziaływujących na środowisko. Zatem wydanie decyzji o środowiskowych dla omawianej inwestycji jest bezprzedmiotowe. W myśl art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, Organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części. Mając powyższe okoliczności na uwadze, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Podpis na oryginale Wójt /-/ Zdzisław Woźniak Otrzymują : 1. Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne za pośrednictwem: Pan Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce 2. Pozostałe strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie) Do wiadomości: 1. Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna,. 4. a/a

  Data wprowadzenia: 2012-11-09 0932
  Data upublicznienia: 2012-11-09
  Art. czytany: 2966 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne