A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą
» Platforma żywnościowa
» Zarządzenie Nr 10/2020
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy
» Zarządzenie Nr 9/2020
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne

  Obwieszczenie rozbudowa drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne

  STAROSTA SKARŻYSKI Skarżysko – Kamienna, dnia 02.03.2012r.
  ul. Konarskiego 20
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  AB.6740.2.10.2011.EP
  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

  Starosta Skarżyski

  zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.12.2011r. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, wydana została dla Gminy Skarżysko Kościelne decyzja znak: AB.6740.2.10.2011.EP z dnia 02.03.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb - nr drogi 379003T, obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

   nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren:
  jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek: 1975, 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe),

   nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren:
  jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek:
  337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe),

  Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem.
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości, ustala obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
  Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Skarżysko Kościelne - z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości służy odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
  Strony z decyzją oraz dokumentacją sprawy, mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
  Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r, Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego.
  Zapoznanie z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy nie jest obowiązkowe.
  Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
  STAROSTA SKARŻYSKI Skarżysko – Kamienna, dnia 02.03.2012r.
  ul. Konarskiego 20
  26-110 Skarżysko – Kamienna

  AB.6740.2.10.2011.EP
  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

  Starosta Skarżyski

  zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.12.2011r. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, wydana została dla Gminy Skarżysko Kościelne decyzja znak: AB.6740.2.10.2011.EP z dnia 02.03.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb - nr drogi 379003T, obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

   nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren:
  jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek: 1975, 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe),

   nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren:
  jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek:
  337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe),

  Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem.
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości, ustala obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
  Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Skarżysko Kościelne - z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości służy odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
  Strony z decyzją oraz dokumentacją sprawy, mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
  Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r, Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego.
  Zapoznanie z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy nie jest obowiązkowe.
  Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.


  Data wprowadzenia: 2012-03-15 1526
  Data upublicznienia: 2012-03-15
  Art. czytany: 2461 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne