A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIX/285/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  28 wrzesień 2010r.

  w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi
  w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.


  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.216 ust.2 pkt.5 w związku z art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jedn. z 2009r Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami );


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na współfinansowanie zadania w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”
  § 2

  Planowany koszt zadania wymienionego w § 1 wynosi 8 400 000,00zł. ( osiem milionów czterysta tysięcy złotych).
  § 3

  1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Skarżysko Kościelne zabezpieczy w budżecie gminy na 2011r środki finansowe do wysokości 2 700 000,00zł.(słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

  2. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z :
  1/ z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
  2/ z budżetu Powiatu Skarżyskiego
  3/ z budżetu państwa
  § 4

  1. Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w § 1 nastąpi w roku 2011.
  2. W przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zadanie nie będzie realizowane.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Uzasadnienie

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków do II edycji Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” przewidzianej do realizacji w roku 2011 Powiat Skarżyski postanowił aplikować o środki na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”.
  Zgodnie z wymogami określonymi w programie, do wniosku należy załączyć uchwałę organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków finansowych na realizację projektu w całości. Dofinansowanie z programu stanowić będzie maksymalnie 50% wartości inwestycji.
  W przypadku niedotrzymania dofinansowania z w/w programu zadanie nie będzie realizowane.  Data wprowadzenia: 2010-10-05 1324
  Data upublicznienia: 2010-10-05
  Art. czytany: 1506 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne