A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIX/283/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  28 wrzesień 2010r.

  w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. .z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przekazaniu przez Wójta wyników analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne

  uchwala się, co następuje:

  § 1. Stan aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne, uchwalonego uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000 r, zwanego dalej „studium gminy”, wskazuje na potrzebę zmiany tego studium.

  § 2. 1. Do czasu uchwalenia zmiany studium gminy przyjmuje się, jako obowiązujące na obszarze gminy Skarżysko Kościelne:
  1) uchwałę Nr XLVIII/279/98 Rady Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock – w części dotyczącej ustaleń tego studium w odniesieniu do sołectw Majków i Michałów w ich granicach administracyjnych,
  2) uchwałę Nr XI/72/99 Rady Gminy w Mirowie z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów – w części dotyczącej ustaleń tego studium w odniesieniu do sołectwa Kierz Niedźwiedzi w jego granicach administracyjnych,
  3) uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000 r, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne.

  2. Ustalenia części studiów, o których mowa w ust. 1, stają się integralnymi częściami studium gminy, określającego jej politykę przestrzenną.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4. Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz przekazuje radzie gminy wyniki analizy co najmniej raz w czasie kadencji rady, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno – architektonicznej.

  Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium, a w przypadku uznania go za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność tego opracowania planistycznego
  z wymaganiami przepisów art. 10 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne dokonał w miesiącu sierpniu 2010 r. analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne, zwanego dalej „studium”, i uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Skarżysku-Kamiennej, działającej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Gminą Skarżysko Kościelne z dnia 24.10.2005 r.

  Wynikający z analizy stan aktualności studium wskazuje, głównie z uwagi na okoliczności między innymi włączenia w granice administracyjne gminy Skarżysko Kościelne trzech dodatkowych sołectw: Majkowa i Michałowa z gminy Wąchock, sołectwa Kierz Niedźwiedzi z gminy Mirów oraz zmian w przepisach odrębnych i zewnętrznych uwarunkowaniach, na potrzebę zmiany tego studium. Zakres tej zmiany został określony odrębną uchwałą Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/110/08 z dnia 23 października o przystąpieniu do jej sporządzenia. Analiza wskazuje również na potrzebę przyjęcia do czasu zmiany studium, jako obowiązujących w polityce przestrzennej gminy, ustaleń dotyczących powyższych sołectw, zawartych odpowiednio w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąchock i Mirów.

  Powyższy stan rzeczy uzasadnia konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie oceny aktualności studium, z przejściowym przyjęciem, jako obowiązujących w polityce przestrzennej gminy, ustaleń omówionych powyżej, niniejszego uzasadnienia.


  Data wprowadzenia: 2010-10-05 1319
  Data upublicznienia: 2010-10-05
  Art. czytany: 1234 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne