A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIX/281/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  28 wrzesień 2010 r.

  w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 7 ust. l pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. tekst jednolity Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

  § 1. 1.Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu:

  l) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2) projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanej konsultacji w sprawie.

  § 2. 1. Przed podjęciem uchwał, o których mowa w § 1, Rada Gminy Skarżysko Kościelne zapoznaje się z opiniami organizacji dotyczącymi treści konsultowanych projektów uchwał.

  2.Opinie organizacji nie są wiążące dla Rady Gminy Skarżysko Kościelne, która decyduje o ostatecznej treści uchwał.

  § 3. l. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (www.skarzysko.com.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji oraz podaniem terminu ich zakończenia oraz umieszczenie ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  2.Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 4. 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje wynosi 7 dni od daty poddania go konsultacji w sposób określony w § 3 ust. 1.
  2. Brak wyrażenia opinii w terminie określonym w ust. l oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
  3. Opinię organizacja winna wyrazić w formie pisemnej. Opinia winna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2

  § 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość otrzymanych opinii od organizacji.

  § 6. l. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający:

  1) określenie przedmiotu konsultacji,
  2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
  3) ilość otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących.

  2. Do protokołu dołącza się przekazane przez organizacje formularze opinii.

  § 7. Dokumenty, o których mowa w § 6 przekazuje się Radzie Gminy Skarżysko Kościelne najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem sesji, której przedmiotem obrad będzie akt prawny poddany konsultacji.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  U z a s a d n i e n i e

  W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Znowelizowana ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  Data wprowadzenia: 2010-10-05 1309
  Data upublicznienia: 2010-10-05
  Art. czytany: 880 razy

  » zalącznik nr 1 - rozmiar: 23859 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne