A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XLVII/278/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 sierpień 2010r

  w sprawie: zmian do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 29.12.2006r w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy ze zmianami.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.4 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/275/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Baśniowy świat”;


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. W Uchwale Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 29.12.2006r w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy ze zmianą w prowadzoną Uchwałą Nr XVIII/87/09 z dnia 27 czerwca 2008r w § 5 pkt. 3 dodatek specjalny zwiększa się o 10% który przyjmuje nowe brzmienie:

  „3. dodatek specjalny w wysokości 30% w kwocie – 1 800,00;”

  § 2.1 Zwiększony dodatek specjalny o 10% przyznaje się za nadzór realizacji projektu pn. „Baśniowy świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

  2. Dodatek o którym mowa w § 2.1 przyznaje się na czas realizacji w/w projektu tj. od 01 września 2010r. do 31 sierpnia 2012r.

  3. Środki finansowe na wypłacenie dodatku specjalnego w wysokości 10% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pochodzić będą z budżetu w/w projektu.

  § 3. Pozostałe ustalenia Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy z dnia 29.12.2006r w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wraz ze zmianami utrzymuje się w mocy.

  § 4.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 01 września 2010r.


  Uzasadnienie


  Gmina Skarżysko Kościelne przystępując do projektu „Baśniowy świat” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki staje się beneficjentem i prowadzącym projekt. W związku z powyższym Wójt Gminy jako kierownik jednostki staje się osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową jego realizacją oraz pracodawcą dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, co powoduje zwiększony zakres obowiązków w tym zakresie i jest podstawa do zwiększenia dodatku specjalnego.

  Data wprowadzenia: 2010-09-14 1413
  Data upublicznienia: 2010-09-14
  Art. czytany: 1176 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne