A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLVII/273/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  31 sierpień 2010r

  w sprawie: zmian do Uchwały Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)


  Rada Gminy uchwala , co następuje:

  § 1

  W Uchwale Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Do udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców w przypadkach określonych w § 3 ust. 1, pkt 5 oraz § 4 stosuje się dodatkowo przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379z 28.12.2006 r.). Udzielane ulgi w w/w przypadkach mogą stanowić pomoc publiczną de minimis.
  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek przedłożenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne , wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku w którym ubiega się
  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  informacji – złożonych na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się
  o pomoc de minimis” (formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. nr 53, poz. 311).
  sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
  z przepisami o rachunkowości”.

  2. § 6 otrzymuje brzmienie:
  „ 1.Do udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu Gminy z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.”

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),:
  W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób
  i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust.1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić
  o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust.1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1.
  Projekt podjętej uchwały Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym, był wysłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi otrzymane zastrzeżenia uwzględniamy w proponowanej zmianie do uchwały. W związku z powyższym przedstawiam projekt zmian uchwały do podjęcie przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym w w/w sprawie.  Data wprowadzenia: 2010-09-14 1245
  Data upublicznienia: 2010-09-14
  Art. czytany: 926 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne