A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLVI/267/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 lipiec 2010r

  w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 573 000 zł i zapasowego o kwotę 495,12 zł spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), obejmującego nakłady poniesione na dokumentację projektową o wartości 573 495,12 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy złote czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100) wymienioną w Załączniku Nr 1.
  § 2

  Gmina Skarżysko Kościelne jako wspólnik spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej wniesie wkład niepieniężny (aport) o wartości 573 495,12 zł, obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 573 000 zł, w ilości 1 146 udziałów o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
  Jednocześnie Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej będzie zobowiązana zapłacić Wspólnikowi Gminie Skarżysko Kościelne 126 168,93 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 93/100) tytułem VAT należnego od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna Wspólnikowi od Spółki pokryje zobowiązanie wspólnika do zapłaty VAT należnego od aportu.
  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E


  Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności realizacji Uchwały Nr XLI/231/10
  z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o.
  w Skarżysku – Kamiennej projektu oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
  w Skarżysku - Kamiennej realizuje ze środków „Funduszu Spójności” projekt pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”, który obejmuje inwestycje na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. Od 2004 roku Gmina Skarżysko Kościelne systematycznie zlecała wykonanie dokumentacji projektowych i realizowała ją ze środków własnych. Ponieważ to właśnie MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej została ostatecznie Beneficjentem Projektu j.w. Gmina Skarżysko Kościelne postanawia przekazać dokumentację do Spółki i dokapitalizowanie wkładem niepieniężnym (aportem) – wartość 573 495,12 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy złote czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100) – nakłady poniesione na dokumentację projektową. Dokumentacja budowlana dla inwestycji realizowanych przez MPWiK na terenie Gminy Skarżysko Kościelne była opracowana przez Gminę Skarżysko Kościelne ze środków własnych. Z uwagi na to że od 1.04.2009 roku aport niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - dlatego kwotę VAT, którą Gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego zapłaci Gminie Spółka MPWiK.


  Data wprowadzenia: 2010-08-05 0809
  Data upublicznienia: 2010-08-05
  Art. czytany: 991 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne