A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIV/256/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  27 maj 2010r

  w sprawie: opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli publicznych.

  Na podstawie art. 18 ust .2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Skarżysko Kościelne są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie. Obejmują one realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
  § 2.
  1. Za prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych wykraczających poza podstawę programową ustala się opłatę za jedną godzinę w wysokości 2zł brutto.
  2. Realizacja wyżej wymienionych zajęć odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia zawartym w statucie każdego przedszkola.
  3. Liczbę godzin, dodatkowych zajęć z dzieckiem w ciągu dnia określa umowa o świadczeniu usług, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem) dziecka.
  § 3. Opłatę wnosi się z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku , gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy , za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.
  § 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 zostanie obniżona odpowiednio do trwania nieobecności.
  § 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/31/07 z dnia 27 czerwca 2007, w sprawie; ustalenia opłaty miesięcznej za korzystanie ze środków realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.
  § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Zmiana uchwały dotyczącej opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne podyktowana jest zmianami w orzeczeniach sądów administracyjnych dotyczących przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , póz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz stanowiskiem przedstawionym przez Rzecznika Praw Dziecka. Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że Rada Gminy, ustalając opłatę za świadczenia przedszkoli, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej nie może ograniczyć się jedynie do ustanowienia opłaty stałej. Obecnie opłata będzie zależeć od liczby godzin, które dzieci spędzą w przedszkolu ponad podstawę programową.
  Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola (w tym z wyżywienia) określi akt cywilno-prawny (umowa) podpisana między rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola. Nadmienia się, że pod pojęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową rozumie się gry i zabawy ruchowe, ogólnorozwojowe, profilaktyka wad postawy, ćwiczenia ortopedyczne i logopedyczne, zajęcia umuzykalniające, indywidualne zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia


  Data wprowadzenia: 2010-06-08 0909
  Data upublicznienia: 2010-06-08
  Art. czytany: 936 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne