A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIV/249/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 maj 2010r

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2009 rok.

  Na podstawie art. 18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2009 rok, które składa się:
  a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku,
  b) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku ,
  c) dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2009 rok
  2. Zysk roku 2009 zostanie przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.
  3. Kapitał zapasowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych zakładu.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym przedłożył następujące dokumenty:
  • Uchwałę Nr 1/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 marca 2010 roku
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r.
  • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2009 r.
  • Dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2009 rok.
  • Podsumowanie działalności SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2009 rok.

  Ze względu na to, że SPZOZ w Skarżysku Kościelnym w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczył granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) – sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
  Data wprowadzenia: 2010-06-08 0857
  Data upublicznienia: 2010-06-08
  Art. czytany: 939 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne