A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/244/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  22 kwiecień 2010r

  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

  Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 25, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz.1459; z 2000 r. Nr 6, poz.70; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 )


  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne, położonej we wsi Michałów gminy Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Michałów jako działka nr 142/2 o powierzchni 0,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej prowadzi księgę wieczystą Kw nr 20 171.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Kupnem przedmiotowej działki zainteresowany jest na dzień dzisiejszy Pan Jacek Lodziński zam. w Skarżysku-Kamiennej, który do tut. Urzędu Gminy złożył wniosek o jej nabycie.
  Pan Jacek Lodziński jest właścicielem sąsiedniej działki nr 143/2 o pow. 0,27 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz murowanymi budynkami gospodarczymi. Fakt ten nie uprawnia go jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do bezprzetargowego nabycia przedmiotowej nieruchomości, ani też nie przysługuje mu z tego powodu pierwszeństwo w ich nabyciu.
  Wobec odrzucenia przez Radę Gminy, na sesji w dniu 27.06.2008 r., opracowanego wówczas projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przedmiotowa nieruchomość może zostać sprzedana pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę Rada Gminy w drodze indywidualnej uchwały.
  Samorząd Mieszkańców Sołectwa Michałów, w swojej opinii z dnia 21.02.2010 r., nie wniósł zastrzeżeń do ewentualnej sprzedaży przedmiotowej działki w drodze przetargu.  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1341
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 950 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne