A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 2.500.000 zł
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/243/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  22 kwiecień 2010r

  w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn.zm./ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym /Dz.U. Nr 155, poz. 1298/

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  § 1. 1. Niniejsza uchwała określa
  1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Skarżysko Kościelne za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
  2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) ustawie o kulturze fizycznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej /Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn.zm./;
  2) ustawie o sporcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. Nr 155, poz. 1298/;
  3) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Skarżysko Kościelne., który uprawia określoną dyscyplinę sportu, jako zawodnik-amator albo zawodnik-licencjonowany;
  4) zawodniku – amatorze – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Skarżysko Kościelne., który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika;
  5) zawodniku licencjonowanym – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Skarżysko Kościelne., który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika;
  6) licencji zawodnika – należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym;
  7) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – należy przez to rozumieć udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Akademickich Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach albo Olimpiadach Głuchych;
  8) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, albo od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),a w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i zajęcie na koniec sezonu wraz z zespołem w tabeli na szczeblu wojewódzkim od I do III miejsca w rozgrywkach, w których bierze udział powyżej 10 zespołów lub zajęcie I miejsca w rozgrywkach, w których bierze udział do 10 zespołów , bądź powołanie zawodnika do kadry wojewódzkiej.
  2. Przepisy uchwały dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników – członków drużyn sportowych w sportach zespołowych.

  § 3.1. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane będą rokrocznie w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć kwot środków określonych w ust. 1.

  § 4.1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ani zobowiązań organów Gminy Skarżysko Kościelne. do ich przyznawania tym osobom.
  2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych wyróżnień.

  § 5.1. Przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą, w sprawach określonych w ust. 1 Wójt współpracuje z Radą Sportu w Skarżysku Kościelnym, zwaną dalej „Radą Sportu”, powołaną na zasadach określonych w art. 18a ustawy o kulturze fizycznej.

  § 6.1. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. O przyznaniu, wstrzymywaniu lub cofnięciu nagrody lub wyróżnienia Wójt informuje Radę Gminy Skarżysko Kościelne na najbliższej sesji oraz Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.


  Rozdział 2

  Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

  § 7. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika amatora lub zawodnika-licencjonowanego za osiągniecie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym bądź za wzorową postawę sportową.

  § 8.1. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty 1200 złotych w danym roku kalendarzowym
  2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 2500 złotych

  § 9.1. Wyróżnieniami są : puchary, statuetki, medale książki, stroje sportowe i sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne.
  2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 500złotych

  § 10.1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:
  1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub wyróżnienie osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;
  2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.


  § 11.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
  1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trener lub działacz sportowy;
  2) członek Rady Sportu;
  3) właściwy Polski Związek Sportowy;
  4) dyrektor szkoły.
  2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;
  2) określenie wnioskodawcy;
  3) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia;
  4) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
  5) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia;
  6) W przypadku zawodnika niepełnoletniego - opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza.
  3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku , w którym wynik został osiągnięty.
  4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
  5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 12.1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych i stanowi przedmiot opinii Rady Sportu oraz Komisji Rady Gminy.
  2. Przy rozpoznaniu wniosków Wójt nie jest związany opinią wydaną przez Radę Sportu.
  3. O sposobie rozpatrzenia każdego złożonego wniosku Wójt informuje Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.
  4. Sposób wypłaty przyznanej nagrody lub wręczenia wyróżnienia uzgadniany jest z nagrodzonym.
  Rozdział 3

  Przepisy końcowe

  §13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE

  W związku z osiągnięciami młodych sportowców, będących mieszkańcami naszej gminy, którzy nie tylko osiągają znaczące sukcesy na poziomie krajowym, ale również reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych, konieczne staje się stworzenie motywacyjnego systemu nagród i wyróżnień w celu odpowiedniego uhonorowania i wsparcia tych, którzy godnie promują Gminę Skarżysko Kościelne.
  Tym samym, za w pełni uzasadnione uznaje się podjęcie uchwały w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1338
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 1075 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne