A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XLIII/242/2010 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  22 kwiecień 2010r

  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na ternie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm. ) w związku z art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.nr162 poz.1568 z póź.. zm.)

  RADA GMINY uchwala , co następuje :

  § 1 . 1 Ustanawia się :

  1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku na dotację;
  3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
  4) postanowienia , jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
  5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Skarżysko Kościelne,
  6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach

  2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z póź. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.  3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy w Skarżysku Kościelnym
  3) środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.  § 2.1. Z budżetu Gminy w Skarżysku Kościelnym mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
  1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy
  2) jest w złym stanie technicznym,
  3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy w Skarżysku Kościelnym
  2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów określonych w § 3 ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenia dotacji.
  3. Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku mogą finansować nakłady obejmujące:
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich:
  2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki ;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien , w tym ościeżnic i okiennic , zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego , rynien i rur spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących , oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7- 15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.  § 3.1 O dotacje może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot , który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.
  2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji zabytków
  3.Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i roku następnym.
  4. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.  § 4.1 Dotacja z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty.
  2.W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.  § 5.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać :
  1) dane podmiotu ubiegającego się o dotacje – wnioskodawcy,
  2) dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków,
  3) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
  4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
  5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac , gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
  6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
  7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,
  8) termin zakończenia prac objętych dotacją,
  9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania
  10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,
  11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów , w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,
  2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 6.1 Wnioski o dotację kierowane są do Wójta Gminy
  2. Wnioski o dotację należy składać do dnia 30 września poprzedzającego rok, w którym planowane jest rozpoczęcie prac.
  3.Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi przedstawiane są do zaopiniowania komisji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym .
  4.Wysokość środków przeznaczonych na dotacje na ochronę zabytków ustalana
  będzie corocznie w budżecie gminy , po uprzednim otrzymaniu wniosku i wstępnej
  jego ocenie

  § 7.1 Dotację przyznaje Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym w uchwale określającej:
  1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację ,
  2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,
  3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym,


  § 8 Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację., Wójt Gminy z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:
  1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,
  2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,
  3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
  4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonywaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,
  5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,
  6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,
  7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków otrzymanej dotacji,
  9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem- beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata , licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.


  § 9.1 Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy i polega na:
  1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową ( kontrola formalno-merytoryczna ),
  2) Sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych ) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa , umowa i zasadami rachunkowości ( kontrola formalno-rachunkowa).
  2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.  § 10.1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Wójta Gminy.
  2.W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy .
  3. Sprawozdanie z ust.2 określa:
  1) Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,
  2) Zestawienie rachunków , faktur dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji ze wskazaniem numeru dokumentu księgowego, daty wystawienia rachunku, faktury , nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

  4. Formularz sprawozdania z rozliczeń udzielonej dotacji stanowi załącznik
  nr.2 do niniejszej uchwały.
  5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.


  § 11 W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.


  § 12.1. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym
  2.Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać :
  1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
  2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, któremu przyznano dotacje;
  3) kserokopie uchwały o przyznaniu dotacji z § 7
  4) kserokopię umowy o dotację;
  5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,
  6) informacje przekazane Gminie przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,
  7) adnotacje o podaniu informacji z ust.3 do publicznej wiadomości oraz okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń.
  3.Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy uchwałę o przyznaniu dotacji z § 7 . Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca.  § 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 14 Po wejściu w życie uchwały w roku budżetowym 2010 mogą być przyznane dotacje z pominięciem § 6 ust.2

  § 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z przepisami art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póź. Zm.) Rada Gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
  Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne występują zabytki wpisane do rejestru, i w związku z tym należało określić zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorski przy obiektach zabytkowych.
  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1335
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 1105 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 15589 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 12921 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne