A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/241/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  22 kwiecień 2010r

  w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89
  ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
  poz. 1240 ze zm.) art. 10d ustawy z dnia 22 września 2006r o uruchamianiu środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
  polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 ze zm.) oraz § 1 pkt1 lit. a rozporządzenia Rady
  Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na
  wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U Nr
  156, poz. 968)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  1. Zaciąga się pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów” realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla l gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach do kwoty 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych).
  2. Uruchamianie transz pożyczki zgodnie z harmonogramem pożyczki:
  - w 2010 roku – I transza w kwocie 1 608 344 zł,
  - w 2012 roku – II transza w kwocie 2 391 656 zł.

  § 2.

  Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu zwrotów z Europejskiego Funduszu Rolnego operacji 'Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-20013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00019-6921-UM1300018/09 zawartej dnia 15 października 2009r.

  § 3.

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do:
  1. Wystawienia weksla in blanco Gminy Skarżysko Kościelne, opatrzonego klauzulą „bez protestu” zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach, obejmującego kwotę udzielonej pożyczki w wysokości do 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) oraz należne odsetki i pozostałe koszty.
  2. Wystawienie deklaracji wekslowej do weksla in blanco określonego w pkt. 1.
  3. Złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego integralną część weksla własnego In blanco określonego w pkt. 1 oraz deklaracji wekslowej określonej w pkt. 2.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów'.”. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1332
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 1136 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne