A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/237/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  22 kwiecień 2010r

  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241), oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100/, w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241.


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz po zapoznaniu się z:
  - wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009r.,
  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

  udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2009 rok.


  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Po dokonaniu przez Komisję Rewizyjną pozytywnej oceny wykonania budżetu za 2009r., zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2009r. oraz w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdania Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z wykonania budżetu za 2009r. (Uchwała Nr 1663/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2009r.) i pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009 ( Uchwała Nr 1662/2010 Składu Orzekającego II Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009rok), zasadnym jest aby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1320
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 888 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne