A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XLII/235/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  31 marzec 2010r

  w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.09.2009r. (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 477, poz. 3474).

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 11 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; Nr 123, poz. 849; Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032; Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; Nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641; Nr 98, poz. 817 ),


  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:


  § 1

  W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.09.2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 477, poz. 3474 ), wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 16, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Zakład może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub oddać w użytkowanie lub użyczenie majątek trwały, wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne”.
  2) w § 16, po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „ 4. Zakład może wnieść do spółki bądź fundacji majątek trwały, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  W świetle nowej treści art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami ), samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie musi występować o zgodę do organu założycielskiego w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia albo oddania w użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego. Ustawodawca przyznał temu organowi kompetencję o innym charakterze. Organ założycielski ma obecnie prawo do ustalania zasad, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej będzie gospodarował własnym majątkiem trwałym.

  Data wprowadzenia: 2010-05-11 1315
  Data upublicznienia: 2010-05-11
  Art. czytany: 1079 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne