A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XLI/231/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  04 marzec 2010r

  w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym' oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 w związku z art.7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1 Rada Gminy Skarżysko Kościelne wyraża zgodę na realizację przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w ramach współdziałania pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna i Gminą Skarżysko Kościelne projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RIM.

  § 2. 1 Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zawarcia z Gminą Skarżysko-Kamienna umowy określającej zasady sfinansowania projektu, o którym mowa w § 1, oraz współdziałania przy jego realizacji.

  2. Tekst umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 3 Traci moc uchwała nr XV/66/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w latach 2008-2011.

  § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  U Z A S A D N I E N I E


  Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków jest niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej celem wyłonienia banku do udzielenia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 53 000 000ł z dopłatami do odsetek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyt j/w jest jednym ze źródeł finansowania projektu. Dokapitalizowanie Spółki w przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności finansowej Spółki, a tym samym spłaty planowanego kredytu inwestycyjnego jest jedynym z elementów zabezpieczenia spłaty kredytu wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Data wprowadzenia: 2010-03-15 1128
  Data upublicznienia: 2010-03-15
  Art. czytany: 1067 razy

  » Zał. nr 1 do uchwały Nr XLI/231/10 - rozmiar: 52224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne