A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XL/227/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  27 styczeń 2010r

  w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008 r., dotyczącej określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych ( pomieszczeń) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.


  Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 3, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;ze zmianami),


  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:


  § 1

  W uchwale Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2008 r.,
  w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych ( pomieszczeń ) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 4, ust.1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  „ 4) lokal jest użyczany lub oddawany w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy Skarżysko Kościelne, stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym, działającym na terenie gminy, na cele związane z ich działalnością statutową, a także użyczany lub obciążany nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, prawem użytkowania na potrzeby tych jednostek, odpowiadające jednocześnie potrzebom Gminy Skarżysko Kościelne, wynikającym z realizacji jej zadań własnych”.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE

  W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej powstała możliwość ( wynikająca z przepisów art. 9b ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami ) utworzenia na terenie gminy Skarżysko Kościelne lokalnego punktu informacyjno- konsultacyjnego, pozostającego w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, kształtującego i realizującego na terenie gminy politykę prozatrudnieniową, zmierzającą do efektywnego udzielania pomocy osobom bezrobotnym w uzyskaniu informacji o możliwościach zatrudnienia lub przekwalifikowania zawodowego, a także w zakresie wypracowania skutecznych mechanizmów wymiany informacji pomiędzy PUP a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz podjęcia współpracy w zakresie zwiększenia efektów działania służb społecznych.
  W związku z powyższym, a także z uwagi na przyszłe, ewentualnie korzystne dla Gminy Skarżysko Kościelne podobne możliwości realizacji zadań własnych, zachodzi potrzeba poszerzenia kręgu osób, na rzecz których lokal użytkowy ( pomieszczenie w budynku ) mógłby zostać udostępniony na zasadach określonych w przedmiotowej uchwale.
  Z powyższych względów, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2010-02-03 1026
  Data upublicznienia: 2010-02-03
  Art. czytany: 1215 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne