A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 2.500.000 zł
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXIX/216/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2009 r.

  30 grudzień 2009r

  w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; Nr 123, poz. 849; Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032; Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; Nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641; Nr 98, poz. 817 ) i § 16 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009 r. ogłoszonej w dniu 16.11.2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 477, poz. 3474;


  RADA GMINY
  uchwala, co następuje:


  § 1

  Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości - stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne, położonej w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka nr 3348 o pow. 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW nr 15 263 – prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, na potrzeby i na czas prowadzenia przez Zakład statutowej działalności w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w nie zmienionych strukturach prawnych.

  § 2

  Wykonywanie użytkowania, opisanego w § 1 niniejszej uchwały, ogranicza się wyłącznie do części budynku, zlokalizowanego na działce nr 3348 w Skarżysku Kościelnym, w której mieści się SP ZOZ, o pow. użytkowej wynoszącej po rozbudowie 600,64 m2 .

  § 3

  Przekazanie prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz SP ZOZ nastąpi w formie aktu notarialnego.
  § 4

  Wartość przedmiotu użytkowania zostanie ustalona na podstawie poniesionych nakładów.


  § 5

  Traci moc uchwała Nr XXIII/121/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 03 listopada 2004 r. w sprawie przekazania w użyczenie części obiektu „Urząd Gminy” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2010-01-07 1257
  Data upublicznienia: 2010-01-07
  Art. czytany: 974 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne