A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XXXIX/212 /09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 grudzień 2009r

  w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2010-2012.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.21 ust.5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1 Zatwierdza się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2012 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
  i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w brzmieniu stanowiącym załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.


  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie


  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8 jest Spółką z udziałem gmin: Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne.
  Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz..U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm.) .Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  W dniu 22.10.2009r. M.P.W.i K. w Skarżysku-Kamiennej przedłożyło plan, o którym mowa Wójtowi Gminy, występując z wnioskiem o jego uchwalenie.
  . Plan został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w art.21 ustawy z dnia
  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozostaje on w zgodności z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w trybie przepisów cytowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
  Zgodnie z art.21 ust.5 w/w ustawy, plan uchwala Rada Gminy, w terminie
  3 miesięcy od dnia jego przedłożenia


  Data wprowadzenia: 2010-01-07 1252
  Data upublicznienia: 2010-01-07
  Art. czytany: 861 razy

  » zalącznik nr 1 - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne