A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/199/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  29 pażdziernik 2009r

  w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r.Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r Nr 5, poz. 33)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników lokali/nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

  1.Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów,
  a także roznoszenie przykrych woni (odorów):

  1/zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2/ oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
  3/ wyposażony w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
  4/ zapewniający odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
  5/zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

  2. Posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarżysko Kościelne, tj. pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów
  w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji
  z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiające odbieranie
  z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

  3. Udokumentować gotowość przyjęcia wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie recyklingu odpadów (w przypadku odpadów niebezpiecznych – zezwolenie na ich unieszkodliwianie). Uwarunkowania te dotyczą odpadów komunalnych zebranych selektywnie, tj. papieru, szkła, plastyku, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów.

  4. Posiadać bazę transportową (lub jej części) zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne, lub w granicach administracyjnych gmin ościennych, zapewniającą:

  1/ codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
  2/ możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

  5. Posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;

  6. Posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami), jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie będzie dostarczał odebrane przez siebie odpady do miejsc unieszkodliwiania położonych poza granicami administracyjnymi powiatu skarżyskiego.

  7.Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie
  i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

  8.Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji przekazywanych odpadów zarówno tych gromadzonych w sposób selektywny jak
  i zmieszanych, który umożliwi obliczenie średniego poziomu selekcji i możliwości naliczania zniżek w opłatach.

  9. Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem instalacji, urządzeń bądź obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami.

  10.Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do którego odpady mają być przekazywane, zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2011” jest wysypisko „Janik” w gminie Kunów.

  11. Miejscem odzysku odpadów komunalnych, do którego odpady mają być przekazywane, jest Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o. ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  12. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.
  13. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty, do których przekazywane są odpady nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

  14. Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

  15.Dostarczyć, w terminie do końca marca każdego roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

  16. Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

  17.Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

  § 2

  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Skarżysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:

  1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji, usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

  2.Posiadać bazę transportową (lub jej części) zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne, lub powiatu skarżyskiego, zapewniającej:

  1/ codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
  2/ możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy;

  3. Posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;

  4.Posiadać siedzibę, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne lub zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt 3;
  1/ posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz wymagania określone innymi przepisami prawa
  2/ posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie
  3/ posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji zawartych umów i rozliczeń księgowych
  4/ posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.
  5/ przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
  6/ przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy
  7/ posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarżysko Kościelne

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


  Data wprowadzenia: 2009-11-10 0940
  Data upublicznienia: 2009-11-10
  Art. czytany: 1281 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne