A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  29 pażdziernik 2009r

  w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Skarzysko Kościelne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w związku
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)


  RADA GMINY u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

  § 1

  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Skarżysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:

  1.Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia.

  2. Posiadać aktualną umowę lub być właścicielem /użytkownikiem/ schroniska na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

  3. Posiadać aktualną opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.

  4. Posiadanie min. jednego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, spełniającego wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 ze zm./.

  5. Posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie stwarzający zagrożenie dla ich życia, zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz.U. Nr 116, poz. 735/.

  6.Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii.

  7.Posiadać miejsce do przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska
  w razie braku możliwości do natychmiastowego przewozu

  § 2

  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarżysko Kościelne powinien spełniać następujące wymagania:

  1. Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczający że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia.

  2. Posiadać udokumentowane prawo do władania terenem na którym ma być prowadzona działalność z aktualnym wypisem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania.
  Położenie terenu musi być zgodne z zapisami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego zezwalającymi na lokalizację takiej działalności.
  Lokalizację takiej inwestycji szczegółowo określają przepisy prawa budowlanego i jest ona możliwa po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

  3. Posiadać aktualną umowę z podmiotami zajmującymi się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebalisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych (lub oświadczenia w/w podmiotów) – dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

  4. Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii.

  5. Posiadać aktualną opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt– dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania  Data wprowadzenia: 2009-11-10 0918
  Data upublicznienia: 2009-11-10
  Art. czytany: 897 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne