A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXVI/188/2009 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 wrzesień 2009r

  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.2 pkt 15 w związku z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art.167 ust.2 pkt 5 w związku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 88, poz.587, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na wspólne finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko – Kamienna – Majków –Parszów na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 700”- w kwocie 850 000,00 zł (słownie : osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wyraża zgodę na zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Skarżyskim.

  § 2

  Wydatkowanie środków, o których mowa w §1 uchwały nastąpi ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2010.

  § 3

  Szczegółowe zasady i terminy przekazania środków określi porozumienie o którym mowa w § 1.

  § 4

  Traci moc uchwała Nr XXII/108/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/188/09


  Udzielanie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych przepisów :

  Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

  Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U . Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
  1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
  2. Podstawą przekazanie środków na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

  Art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.)
  Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

  Z uwagi na starania czynione przez Powiat Skarżyski o pozyskanie środków na przebudowę drogi i opracowywanie wniosków o środki zewnętrzne przedkładam Wysokiej Radzie do podjęcia Uchwałę Nr XXXVI/188/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na wspólne finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko – Kamienna – Majków –Parszów na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 700”- w kwocie 850 000,00 zł ( słownie : osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) .  Data wprowadzenia: 2009-10-08 0811
  Data upublicznienia: 2009-10-08
  Art. czytany: 872 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne