A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
» ZARZĄDZENIE NR 102/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/184/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  30 wrzesien 2009r

  w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.):  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


  § 2

  Uchyla się uchwałę Nr IX/64/99 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 1999r w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym ze zmianami.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


  Uzasadnienie


  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r Nr 14, poz.89 Rozdział 2 Dział II nakłada obowiązek uchwalenia przez Radę Społeczną
  i zatwierdzenia przez Radę Gminy statutu zakładu opieki zdrowotnej regulującego jego zakres działania.
  W myśl art.11 wspomnianej wyżej ustawy ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania nie określone w ustawie, reguluje statut.
  Statut określa w szczególności: nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń, cele i zadania zakładu, siedzibę i obszar działania, rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, organy zakładu i strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową.
  Zatwierdzony uchwałą Nr IX/64/99, statut zdezaktualizował się nie spełnia wyżej powołanych przepisów. Z tych też względów zaistniała potrzeba opracowania nowego statutu i jego uchwalenia przez Radę Społeczną przy SPZOZ.
  Projekt został uchwalony na posiedzeniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w dniu 30 września 2009r w sprawie uchwalenia statutu zakładu opieki zdrowotnej.
  Przedłożony i uchwalony przez Rade Społeczną statut spełnia wymogi zawarte we wspomnianej wyżej ustawie o zakładzie opieki zdrowotnej.
  Stosowanie do zapisów art.39, ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna
  i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład.
  Niniejszy tekst statutu SPZOPZ jest odzwierciedleniem aktualnego stanu organizacyjnego sposób wyraźny i czytelny reguluje ustrój zespołu opieki zdrowotnej, zasady funkcjonowania. Z tych względów podjęcie uchwały w tym przedmiocie przez Radę Gminy jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2009-10-08 0752
  Data upublicznienia: 2009-10-08
  Art. czytany: 1174 razy

  » Statut SPZOZ - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Rady Społecznej - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 do Statutu SPZOZ - rozmiar: 22016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 do Statutu SPZOZ - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne