A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 175/2018
» Interpelacja Radnej Ewy Kępa z dnia 03 stycznia 2020 r.
» OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Interpelacja Radnej Brygidy Lesiak z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • Uchwała Nr XXXIV/174/09

  26 czerwiec 2009r

  w sprawie: przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Skarżysko Kościelne realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 w związku z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 223, poz.1458)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się z zgodę na przystąpienie i współfinansowanie realizowanego prze Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  § 2

  Środki finansowe niezbędne do realizacji zadania określonego w §1 w kwocie 85 000 zł należy zabezpieczyć w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 rok.

  § 3

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągania zobowiązań na realizację projektu określonego w § 1.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXXIV/174/2009

  w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Skarżysko Kościelne realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

  Uchwałą Nr 1412/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęto przygotowania do realizacji Indywidualnego projektu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
  Zadanie to zostało ujęte w „Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych” pod nr 1 na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 1675/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku.
  Projekt ten będzie realizowany głównie na potrzeby organów administracji samorządowej i obejmie swoim działaniem obok województwa wszystkie powiaty i gminy. Realizacja projektu będzie polegała na wdrożeniu w jednostkach administracji samorządowej wojewódzkiego systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym. Projekt bezpośrednio wpisuje się w cel główny działania 2.2. - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego RPO Województwa Świętokrzyskiego.
  Zgodnie z koncepcją Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zamawiającym i głównym Beneficjentem rezultatów projektu jest samorząd województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego województwa, do szczebla gminnego włącznie. Dla jednostek samorządu terytorialnego zostaną dostarczone rozwiązania systemu i narzędzia usprawniające funkcjonowanie administracji samorządowej. W ramach realizowanego projektu powstanie Regionalne Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane w województwie oraz we wszystkich powiatach – Lokalne Centra Przetwarzania Danych świadczące usługi dostępu do baz danych SIPWŚ na poziomie powiat-gminy. Wyposażenie na potrzeby tych centrów zostanie sfinansowane z środków budżetowych projektu. Centra zostaną zlokalizowane w powiatach z uwzględnieniem faktu koniecznej współpracy z ośrodkami powiatowymi służby geodezyjnej i kartograficznej, udostępniającymi kluczowe warstwy danych tj. dane ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą. Efektem przeprowadzonych działań ma być obok integracji systemu informacji przestrzennej z rozwiązaniami „e-administracji” opracowanie e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej m.in. w zakresie:
  - planowania przestrzennego,
  - gospodarki nieruchomościami,
  - informacji środowiskowej,
  - oferty inwestycyjnej terenu,
  - innych resortów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej.

  Projekt ma za zadanie zlikwidować problemy ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem. Projekt jest również skorelowany z kontynuowanym projektem wojewódzkim w zakresie dalszej informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego, do którego Powiat Skarżyski również przystąpił.

  Warunkiem przystąpienia danej JST do realizacji niniejszego projektu jest wpisanie go do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w celu zabezpieczenia środków na udział własny niezbędny do uzupełnienia dofinansowania projektu w roku 2011. Pismem z dnia 7 maja 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego określił przybliżone kwoty realizacji zadań dla Gminy Skarżysko Kościelne.
  Jak wynika z pisma oraz przekazanego do samorządu Województwa Świętokrzyskiego studium wykonalności projektu, koszty realizacji zadań związanych z projektem w Powiecie Skarżyskim wynoszą 871 979,16 zł, z czego kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wyniesie 693 417,75 zł, zaś kwota do zabezpieczenia w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2011 na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących projektu wyniesie 85 000 zł. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w wyniku postępowań przetargowych.
  Z uwagi na możliwość realizacji projektu w całym województwie oraz długofalowej perspektywy rozwoju systemu informacji przestrzennej, podjecie uchwały intencyjnej Rady Gminy w sprawie przystąpienia do projektu i jego współfinansowania jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2009-07-06 1332
  Data upublicznienia: 2009-07-06
  Art. czytany: 935 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Mączyńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne