A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 16/2020
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
» Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca
» Zarządzenie Nr 15/2020
» Zarządzenie Nr 14/2020
 • Ogłoszenia
 • Informacja i ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów

  INFORMACJA
  Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

  w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Michałów.

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/112/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) – informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy
  ul. Kościelnej 2a, zostało wywieszone - na okres 30 dni tj. od dnia 14.04.2009r. do dnia 15.05.2009r.- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, stanowiącej działkę ewidencyjną
  nr 17/5 o powierzchni 2,3920 ha.
  Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – tel. 041 271 44 66, w. 14.
  Skarżysko Kościelne, dnia 14 kwietnia 2009 r.


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/112/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/5 o pow. 2,3920 ha.
  Nieruchomość posiada księgę wieczystą Kw nr 20 171, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej i nie jest obciążona hipotecznie.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 000 zł, natomiast wadium wynosi 3 400 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.

  Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

  Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, teren piaszczysty, nierówny ( użytki rolne V i VI klasy ), w przeważającej mierze dziko zalesiony.
  W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka ta położona jest w terenach: „ lasy istniejące„ oraz w bardzo niewielkim zakresie ( wjazd ) w terenie „ istniejącej i postulowanej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej „.
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym mogłoby przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), upłynął w dniu 12.02.2009 r.
  Żadna z osób uprawnionych nie złożyła wniosku w oznaczonym terminie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 BS Wąchock o/Skarżysko Kościelne najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r. ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ).
  Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r.
  Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym uprzednio w zawiadomieniu o powyższym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, wówczas do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
  Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości.
  Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
  w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, tel. / 041 / 271 44 66 wewn. 14.  Data wprowadzenia: 2009-04-16 1005
  Data upublicznienia: 2009-04-16
  Art. czytany: 2544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 901

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne