A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2020
» Zarządzenie Nr 170/2019
» Zarządzenie Nr 169/2019
» Zarządzenie Nr 168/2019
» Zarządzenie Nr 167/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XXXI/161/09 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  30 marzec 2009r

  w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

  Na podstawie z art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm; ) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006r Dz. U. Nr 97 poz.674, ze zm; Nr 220 poz.1600, z 2007r Nr 80, poz.542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz.689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008r Nr 247, poz.1821, Nr 145, poz.917, z 2009r Nr 1, poz.1), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 wraz ze zm. z 2006r Nr 43 poz.293 z 2007r Nr 56, poz.372 z 2008r. Nr 42, poz. 257);


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :


  § 1 Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, a także za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2 Traci moc Uchwała Nr XXIV/120/08 z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4 Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia
  01 stycznia 2009 r.

  § 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  U Z A S A D N I E N I E  Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli opracowano w oparciu o znowelizowaną ustawę – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r Nr 1, poz.1).
  Zmiany jakie wprowadza projekt uchwały w związku ze zmianą przepisów Karty Nauczyciela, to uchwalenie Regulaminu na czas nieokreślony ( w poprzednich latach Rada uchwalała Regulamin na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia).
  W odniesieniu do Regulaminu uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/120/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 05 grudnia 2008r niniejszy projekt nie wprowadza żadnych zmian dotyczących wysokości dodatków dla nauczycieli oraz zasad ich wypłacania.  Data wprowadzenia: 2009-04-02 1517
  Data upublicznienia: 2009-04-02
  Art. czytany: 1239 razy

  » załącznik do uchwały - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne