A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • Uchwała Nr XXVIII/141 /2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  16 luty 2009r

  w sprawie: opłaty targowej.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 19 pkt 1 lit a) i pkt 2 oraz w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )
  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.

  Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym:
  1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
  2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
  3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

  § 2.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 10,00 zł.
  2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
  1) samochodu osobowego, straganu, stołu, namiotu – 10,00 zł;
  2) innych samochodów, przyczep, naczep – 15,00 zł;
  3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5,00 zł;
  4.) od sprzedaży z placu :
  a) przy zajętej powierzchni do 10 m 2 włącznie - 10,00 zł
  b) przy zajętej powierzchni powyżej 10 m2 - 15,00 zł
  § 3.

  Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 50,00 zł.
  § 4.

  Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
  § 5.

  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów.
  2. Opłata podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem pokwitowania (dowodu wpłaty), który należy zachować do kontroli.
  3. Inkasent pobierający opłatę targową w wysokościach o których mowa w § 2 odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
  4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty
  targowej w wysokości 50% pobranych i terminowo odprowadzonych opłat .

  § 6.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7.

  Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXIV/125 /2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

  § 8.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2009-02-25 0922
  Data upublicznienia: 2009-02-25
  Art. czytany: 790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne