A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» Projekt nr 2
» Projekt nr 1
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
» Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XXIV/120/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  05 grudzień 2008r

  w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania na 2009 rok.


  Na podstawie z art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm;
  z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr180, poz.1111 ) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 97 poz.674, ze zm; Nr 220 poz.1600, z 2007r Nr 80, poz.542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz.689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008r Nr 247, poz.1821, Nr 145, poz.917), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22, poz.181 wraz ze zm. z 2006r Nr 43 poz.293 z 2007r Nr 56, poz.372 z 2008r. Nr 42, poz. 257);


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje :

  § 1

  Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, a także za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XIII/55/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r  Data wprowadzenia: 2008-12-11 1518
  Data upublicznienia: 2008-12-11
  Art. czytany: 796 razy

  » załącznik do uchwały - rozmiar: 92672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne