A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 2.500.000 zł
» ZARZĄDZENIE NR 106/2019
» ZARZĄDZENIE NR 105/2019
» ZARZĄDZENIE NR 104/2019
» ZARZĄDZENIE NR 103/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXII/111/08RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  23 październik 2008r

  w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację dzałania 7.1 oraz budżetu Gminy Skarżysko Koscielne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst. jedn.. z 2008r .Nr 115, poz. 728 ), oraz na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją CCI 2007 PL051 PO 001 z dnia 28 września 2007r przez Komisję Europejską i Planu Działania na lata 2007-2008 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego)

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się projekt systemowy „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”, realizowany w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu gminy Skarżysko Kościelne. Projekt jest odpowiedzią na prowadzony przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w ramach Priorytetu VII.

  § 2

  Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza na realizację programu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. w 2008 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 13 760,00zł ( słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

  § 3

  Streszczenie projektu „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik
  do Uchwały Nr XXII/111/08
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 23 października 2008r
  Streszczenie projektu systemowego

  „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”

  Cele projektu

  Celem ogólnym projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Cele szczegółowe:
  - eliminowanie biedy, uzależnienia od opieki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - poprawienie sytuacji społeczno-materialnej, usamodzielnienie się ekonomiczne mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kontraktów socjalnych,
  - zwiększenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kontraktów socjalnych.
  Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI poddziałaniem 7.1.1. Ich realizacja prowadzi do rozwoju i upowszechniania aktywnych form integracji poprzez kontrakty socjalne, a w szczególności poprzez rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umożliwiając integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.
  Cele projektu wpisują się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2008-2013” ponieważ zaplanowane w projekcie działania w ramach kontraktów socjalnych oraz przewidziane instrumenty aktywizacji zawodowej
  i społecznej zapewniają różnorodną formę wspierania i aktywizowania opisanej poniżej grupy docelowej. .

  Grupy docelowe
  Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej i jest skierowany do 8 osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy). Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów SZOP POKL Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

  Uzasadnienie grupy docelowej
  Osoby bezrobotne są często odbiorcami pomocy finansowej naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ problemy jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się niejednokrotnie w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy materialnej OPS. W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.

  Jak przeprowadzimy nabór uczestników?
  Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona przy udziale pracowników socjalnych, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy GOPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Rekrutację przeprowadzi koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi zatrudnionym w ramach projektu. Do projektu zaprosimy więcej osób, rozdamy formularze zgłoszeniowe oraz ankiety oczekiwań odnośnie projektu i zakresu jego wsparcia. Następnie osoby wyłonione podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz kontrakt socjalny, tworzony przez pracowników socjalnych oraz aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w ramach projektu. Kryteriami, które będą decydowały o kolejności przyjęcia osób do projektu są: 1. okres pozostawania bez pracy, 2. pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, gdyż bierzemy pod uwagę, iż niektóre osoby mogą zrezygnować w trakcie realizacji projektu. Proces rekrutacji jest przemyślany i właściwy ponieważ poprzez wgląd pracowników socjalnych w dokumentację, można ocenić sytuację życiową uczestnika projektu, a na podstawie znajomości jego sytuacji i rozmowy z nim będzie można ocenić potrzebę i motywację do udziału w projekcie
  i chęć otrzymania wsparcia.
  Proces rekrutacji jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE, w tym z polityka równych szans, gdyż zapewnia jednakowy dostęp do udziału w projekcie obu płci.

  Jakie osiągniemy rezultaty projektu?
  - pozyskanie do projektu 8 beneficjentów,
  - utworzenie 2 nowych etatów,
  - realizacja 8 kontraktów socjalnych,
  Projekt zakłada, że w ramach realizowanych działań wśród Beneficjentów Ostatecznych zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde:
  - 4 osoby ukończy warsztat umiejętności społecznych,
  - 4 osoby ukończy warsztat aktywności zawodowej,
  - 4 osoby ukończy kursy zawodowe,
  - 4 uczestników projektu podejmie pracę lub dalszą naukę,
  - 4 uczestników usamodzielni się,
  - 4 osoby ukończy ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu.

  Rezultaty miękkie zostaną osiągnięte na poziomie 50 % i będą dotyczyły:
  - podniesienia samooceny uczestników projektu,
  - nabycia bądź zwiększenia umiejętności społecznych,
  - zwiększenia zdolności komunikacyjnych,
  - rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych,
  - nabycia wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
  - zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy (CV, list motywacyjny),
  - podniesienia aktywności zawodowej,
  - nabycia umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi.

  Czas realizacji projektu
  Projekt będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2008.


  Data wprowadzenia: 2008-10-31 1240
  Data upublicznienia: 2008-10-31
  Art. czytany: 1194 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne