A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 153/2019
» Pismo RIO i uchwały odnośnie projektu budżetu na 2020 rok
» Projekt budżetu na 2020 rok
» Uchwała Nr XVI/85/2019
» Uchwała Nr XVI/84/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXII/ 105/2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 23 października 2008

  23 październik 2008r

  w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

  1. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 633 zł,
  b) powyżej 5,5,ton do 9 ton włącznie – 994 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
  1 334 zł.
  2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:  Dopuszczalna masa całkowita w tonach Liczba osi Stawka podatku w złotych
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4 5
  12 13 2 1987 2170
  13 14 2 2039 2197
  14 15 2 2065 2223
  15 2 2092 2249
  12 17 3 1987 2170
  17 19 3 2039 2197
  19 21 3 2065 2223
  21 23 3 2092 2249
  23 25 3 2118 2275
  25 3 2144 2302
  12 25 4 i więcej 2092 2328
  25 27 4 i więcej 2170 2459
  27 29 4 i więcej 2197 2502
  29 31 4 i więcej 2249 2564
  31 4 i więcej 2249 2616


  3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 188 zł,
  b) powyżej 5,5,ton do 9 ton włącznie – 1 303 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 463 zł.
  4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

  Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
  (w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  12 18 2 1704 1725
  18 25 2 1783 1929
  25 31 2 1835 1940
  31 2 1888 1967
  12 40 3 1995 2080
  40 3 2275 2583
  12 40 4 i więcej 2016 2080
  40 4 i więcej 2354 2583


  5. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:

  Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
  Od 7 ton i poniżej 12 ton 1 026


  6. Od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

  Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
  (w tonach) Liczba osi Stawka podatku w złotych
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  12 18 1 1092 1118
  18 25 1 1171 1197
  25 1 1250 1276
  12 28 2 1197 1223
  28 33 2 1276 1302
  33 38 2 1281 1313
  38 2 1730 1940
  12 38 3 i więcej 1302 1344
  38 3 i więcej 1783 1993
  .
  7. Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia stawki podatku wynoszą :

  a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 172 zł,
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 734 zł.


  § 2

  Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

  § 3

  Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych i stanowiące ich własność z wyjątkiem zawartych w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


  § 4

  Traci moc Uchwała NR X/41/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.


  Data wprowadzenia: 2008-10-31 1233
  Data upublicznienia: 2008-10-31
  Art. czytany: 1105 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne